REGULAMIN BAD AXE

REGULAMIN BAD AXE

Wszystkie osoby korzystające z usług BAD AXE zobowiązane są zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Nabycie biletu uprawniającego do korzystania z usług BAD AXE jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego treści.

 

I. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z USŁUG BAD AXE.

 1. Usługą świadczoną dla klienta jest rezerwacja i udostępnienie przez BAD AXE toru do rzucania siekierami wraz z akcesoriami oraz organizacją przeszkolenia, na czas określony w bilecie, a także usługi dodatkowe, których zakres opisany jest w cenniku.
 2. Warunkami niezbędnymi do korzystania z usług BAD AXE jest łącznie:
  a) posiadanie ważnego biletu wstępu: cennik z biletami oraz ich rodzajem, znajduje się na terenie Klubu oraz na stronie internetowej www.madaxe.pl,
  b) wypełnienie formularza z danymi osobowymi oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem,
  c) odbycie przeprowadzonego przez pracownika Klubu instruktażu dotyczącego zasad bezpiecznego korzystania z obiektu – instruktaż odbywa się w czasie trwania biletu wstępu.
 3. Z usług BAD AXE mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką osoby pełnoletniej, która pisemnie zobowiąże się do ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie osoby niepełnoletniej, w szczególności za przestrzeganie przez osobę niepełnoletnią zasad bezpieczeństwa. Pracownicy BAD AXE mają prawo zażądania od każdej osoby przystępującej do korzystania z usług BAD AXE ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek tej osoby.
 4. Na terenie BAD AXE obowiązuje zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych (za wyłączeniem piw sprzedawanych w lokalu) oraz środków odurzających.
 5. Do korzystania z obiektu nie mogą przystąpić osoby będące pod wpływem środków odurzających i innych substancji mających wpływ na świadomość, sprawność ruchową i stan umysłu. Osoby pod widocznym wpływem alkoholu mogą przebywać na terenie obiektu, jednak nie mogą korzystać z torów w celu rzucania siekierami.

 

II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZEŃ REGULAMINU

 1. BAD AXE ze względów bezpieczeństwa może odmówić lub przesunąć godzinę rozpoczęcia wizyty osobom, które nie spełniają warunków opisanych w Regulaminie do czasu ich spełniania (o ile to możliwe).
 2. BAD AXE nie ponosi odpowiedzialności za skrócenie czasu usługi o czas niezbędny na spełnienia przez osoby posiadające bilet warunków Regulaminu.
 3. W przypadku braku stosowania się do postanowień Regulaminu oraz instrukcji personelu Klubu, personel Klubu ma prawo zażądać opuszczenia terenu Klubu niezależnie od czasu trwania biletu.
 4. Ze względu na wykonanie usługi w zakresie rezerwacji toru w danym przedziale czasowym obowiązywania biletu BAD AXE nie jest zobowiązane do zwrotu całości lub części ceny biletu w przypadkach, o których mowa w punktach 1-3.
 5. W przypadku dokonania rezerwacji i braku możliwości jej zrealizowania lub braku możliwości spełnienia przez osoby chcące korzystać z Klubu warunków Regulaminu (np. chęć skorzystania przez osoby niepełnoletnie; osoby pozostające pod wpływem substancji odurzających), osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest uiścić cenę biletów dla ilości osób wskazanych w rezerwacji. Szczegółowe postanowienia dot. zasad odwoływania wcześniej dokonanych rezerwacji oraz związanymi z tym odpłatnościami znajdują się w sekcji VI. pkt. 5. Regulaminu.

 

III. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG BAD AXE.

 1. Osoba korzystająca z usług BAD AXE jest obowiązana ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez pracownika klubu. Po komendzie „STOP” wydanej przez pracownika BAD AXE lub inną osobę, korzystający powinien natychmiast przerwać rzucanie.
 2. Sprzęt do rzucania wydaje pracownik BAD AXE. Osoby korzystające ze sprzętu zobowiązane są do zapoznania z zasadami bezpieczeństwa związanymi z wydanym Sprzętem oraz do oddania sprzętu po zakończeniu korzystania z usług, w stanie nie gorszym (z uwzględnieniem normalnego zużycia) niż podczas jego wydawania.
 3. O wszelkich zaobserwowanych wadach lub usterkach sprzętu osoba korzystająca powinna natychmiast powiadomić pracownika BAD AXE. W przypadku awarii sprzętu niezawinionej przez osobę korzystającą, zostaje on niezwłocznie wymieniony na inny, pozbawiony wad. Osoba korzystająca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe z jej umyślnej winy lub niedbalstwa, w szczególności w wyniku korzystania ze sprzętu inaczej niż poprzez rzucanie nim do celu.
 4. Osoba korzystająca ze sprzętu do rzucania może nim rzucać wyłącznie w kierunku tarczy, w wyznaczonym do tego celu miejscu. Do rzucania należy używać umiarkowanej siły. Rzucając do tarczy można korzystać wyłącznie ze sprzętu do rzucania przekazanego przez pracowników BAD AXE lub własnego sprzętu, który został zaakceptowany przez pracownika Klubu. Do własnego sprzętu należy stosować wszelkie instrukcje bezpieczeństwa, które zostały przekazane przez pracownika Klubu odnośnie sprzętu wydawanego przez Klub.
 5. Osoba wykonująca rzut powinna stać w bezpiecznej odległości od tarczy, tj. przynajmniej jedna noga powinna znajdować się przed czerwoną lub żółtą linią. Wejście za linię w kierunku celu/celów możliwe jest dopiero w momencie, gdy siekiera zatrzyma się w miejscu.
 6. W przypadku gdy sprzęty przekazane do rzucania przez BAD AXE nie są używane, muszą być odłożone na wyznaczone do tego miejsce.
 7. Zabrania się: a) wchodzenia na wyznaczone do rzucania miejsce, gdzie w danej chwili znajdują się inni rzucający b) rzucania siekierą, jeżeli w wyznaczonym do tego miejscu znajdują się inni rzucający lub osoby postronne; c) rzucać i mierzyć w innym niż wyznaczonym do tego kierunku, a w szczególności do innych osób znajdujących się w lokalu BAD AXE.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BAD AXE ZA POWSTAŁE SZKODY.

 1. Osoba korzystająca z usług BAD AXE oświadcza, że jest świadoma ryzyka jakie wiąże się z czynnością polegającą na rzucaniu siekierami do celu, w szczególności przyjmuje do wiadomości możliwość powstania obrażeń ciała, w tym otarć i pęcherzy na dłoniach, uszkodzenia skóry, obrażeń obuchowych oraz ewentualnego uszkodzenia odzieży i przedmiotów osobistych (telefonów, zegarków, odtwarzaczy), a korzystając z usług Klubu podejmuje działanie na własne ryzyko.
 2. W przypadku doznania przez osobę korzystającą jakiegokolwiek uszkodzenia ciała lub uszkodzenia jej mienia, zobowiązana ona jest do niezwłocznego zgłoszenia tej okoliczności pracownikowi BAD AXE celem udzielenia osobie niezbędnej pierwszej pomocy oraz ustalenia i udokumentowania okoliczności zdarzenia.
 3. BAD AXE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobie korzystającej z Klubu przez działania lub zaniechania innych korzystających, chyba że szkoda powstała z winy BAD AXE.

 

V. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG BAD AXE.

 1. Korzystanie z obiektu BAD AXE jest odpłatne, według obowiązującego cennika określonego przez BAD AXE. Ceny mogą się różnić w zależności terminu oraz od sposobu korzystania z obiektu.
 2. Osoba korzystająca nabywa w siedzibie BAD AXE bilet na określony okres czasu, w czasie trwania którego może korzystać z usług BAD AXE – czas biletu liczony jest od momentu udostępnienia zarezerwowanego toru i obejmuje dalszy czas przebywania w Klubie, w tym czas wykonywania zdjęć z akcesoriami udostępnianymi w Klubie oraz czas korzystania z gier dodatkowych.
 3. Bilet wstępu należy nabyć przed rozpoczęciem korzystania z usług Klubu.
 4. Po przekroczeniu okresu czasu, na jaki osoba korzystająca nabyła bilet, zobowiązana jest do opuszczenia Klubu, w którym świadczone są usługi.
 5. W przypadku przekroczenia czasu korzystania z usługi o co najmniej 10 minut osoba zajmująca tor lub korzystająca z Klubu w zakresie pozostałych usług zobowiązana jest uiścić cenę kolejnego biletu.

 

VI. REZERWACJE.

 1. Rezerwacji dokonać można drogą elektroniczną pod adresem: badaxe@badaxe.pl, za pośrednictwem platformy Facebook, telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 422 05 77 lub osobiście w siedzibie BAD AXE Kraków, ul. Basztowa 10.
 2. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rezerwację i jej opłacenie oraz następujące informacje: a) liczba osób korzystających, b) data i godzina rezerwacji, c) numer telefonu kontaktowego, d) adres email.
 3. Rezerwujący po złożeniu rezerwacji otrzyma drogą mailową – na adres podany podczas rezerwacji – wiadomość ze szczegółami rezerwacji.
 4. Rezerwację można odwołać mailowo, telefonicznie bądź osobiście.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji:
  a) najpóźniej 48 h przed rozpoczęciem świadczenia przez BAD AXE usług – Rezerwującemu zostanie zwrócona cała uiszczona opłata za rezerwację,
  b) między 47h a 3h przed rozpoczęciem świadczenia przez BAD AXE usług – BAD AXE pobiera opłatę za rezerwację w wysokości 20 % ceny biletów dla całej grupy objętej rezerwacją,
  c) na mniej niż 3 h przed rozpoczęciem usługi, jak również w przypadku, gdy grupa lub niektórzy jej członkowie nie pojawią się lub nie mogą skorzystać z usług Klubu ze względu na naruszenie zasad Regulaminu (np. brak spełnienia kryterium wieku, pozostawanie pod wpływem środków odurzających lub alkoholu) – BAD AXE pobiera opłatę za rezerwację w wysokości 100 % ceny biletów dla całej grupy objętej rezerwacją.
 6. Opłatę za usługę wnosi się z góry. Opłaty można dokonać gotówką lub kartą w Klubie lub poprzez przelew bankowy.
 7. Rezerwację może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie dot. przetwarzania przez BAD AXE danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BAD AXE Spółka Cywilna D.Biela P.Grzesiak A.Zarzycki NIP: 6762558784 REGON: 381852179, adres: ul. Basztowa 10/ 31-143 Kraków adres e-mail: badaxe@badaxe.pl, numer tel.: + (+48) 12 422 05 77

CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

cel i podstawa prawna zakres
a. w celu przyjmowania i realizacji rezerwacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), imię, nazwisko, adres e-mail, numer tel., dane dot. płatności – numer rachunku bankowego, numer karty, nazwa banku, dane adresowe
b. w celu obsługi reklamacji składanych przez Klientów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO),
c. w celu przyjęcia i rozliczenia płatności (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
d. w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz indywidualnych aktów prawnych kierowanych do administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). imię, nazwisko, dane adresowe, nazwa firmy, NIP, numer Faktury VAT, nazwa usługi/towaru, czas wykonania umowy
e. w celu prowadzenia bazy danych zawartych umów cywilnoprawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
f. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
g. w celach marketingowych, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) o ile osoba wyraziła wyraźną zgodę na te działania, imię, nazwisko, adres e-mail, numer tel,
h. w celu komunikacji z osobami przesyłającymi zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO), imię i nazwisko, adres e-mail, dane podane w treści wiadomości
i. w celu prowadzenia kont w portalach społecznościowych oraz komunikacji z użytkownikami tych portali w ramach dostępnych tam komunikatorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO), imię i nazwisko, pseudonim, adres e-mail, identyfikator konta, dane podane w treści wiadomości, dane podane w informacjach o kontach

 

2.2. Administrator przetwarza powyższe dane we wskazanym zakresie, tylko jeśli jest to niezbędne do osiągnięcia lub realizacji wskazanego celu – Administrator dąży do minimalizacji przetwarzanych danych w ramach realizacji określonego celu.

2.3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach marketingowych tylko na podstawie odrębnej, jednoznacznej i dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych wyrażonej na piśmie, w ankiecie lub za pośrednictwem strony www. W każdej chwili można zmienić swoją zgodę (fakt jej udzielenia i wybrany zakres) poprzez przesłanie oświadczenia o zmianie na adres e-mail Administratora. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wpływa na prawidłowość i zgodność z przepisami przetwarzania danych w czasie trwania udzielonej zgody.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM, WSPÓŁADMINISTRACJA DANYCH NA KONTACH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

3.1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, pośrednictwa w rozliczeniach płatności, bankowe, księgowe, archiwizacji, doręczenia, usługi prawne, ubezpieczenia, marketingowe oraz dostawcom oprogramowania używanego na stronie www i w Klubie.

3.2. W zakresie korzystania z wtyczek portali społecznościowych i serwisu www.youtube.pl oraz prowadzonych przez Administratora kont na portalach społecznościowych, Administrator oraz podmioty prowadzące serwisy społecznościowe zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są współadministratorami danych osobowych osób wchodzących w interakcje z kontami prowadzonymi przez Administratora. Współadministrowanie oznacza, iż Administrator i podmioty prowadzące wskazane portale wspólnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

3.3. Współadministrowanie dot. jedynie danych osobowych, do których Administrator uzyskuje dostęp w ramach interakcji z kontami prowadzonymi przez Administratora (imię, nazwisko, ewentualnie pseudonim, wizerunek, dane ujawnione w opisie konta np. aktualne i przeszłe miejsca zatrudnienia, dane kontaktowe, historia edukacji, dane podane w treści komentarzy i wiadomościach prywatnych) – Administrator nie posiada dostępu do wszystkich danych przekazanych portalom. Właściciele portali zarządzają oprogramowaniem oraz strukturą techniczną portalu, odpowiadają za jej zabezpieczenie i posiadają odrębne zasady przetwarzania danych osobowych w ramach stosunków prawnych pomiędzy użytkownikami a podmiotami prowadzącymi wskazane portale. Administrator nie ma wpływu na wskazane kwestie i nie ponosi odpowiedzialności z przetwarzania danych przez te portale. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdują się poniżej:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect

Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl

 

3.4. Ze względu na korzystanie z globalnych usług informatycznych dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA i Kanady. Przekazywanie danych opiera się na przesłankach wskazanych w Rozdziale V RODO, przede wszystkich w oparciu o certyfikaty bezpieczeństwa oraz standardowe klauzule umowne. Podanie danych osobowych równoznaczne jest ze zgodą na przetwarzania danych w państwie trzecim, gdzie standardy ochrony danych osobowych mogą mieć inny zakres. Korzystając z usług podmiotów trzecich Administrator wybiera podmioty gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzania przekazanych danych osobowych.

3.5. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Administrator przetwarza dane osobowe we własnym imieniu, w celu promocji własnych usług. Administrator wykonując działania marketingowe może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi z zakresu marketingu oraz dostarczającym oprogramowanie służące prowadzeniu działań marketingowych.

SPOSÓB I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:
a) wprowadzanie danych osobowych do rejestrów Administratora,
b) ewidencja dokonanych płatności,
c) prowadzenie rozliczeń księgowych zrealizowanych transakcji,
d) przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie hostingu,
e) porządkowanie danych osobowych,
f) gromadzenie i analiza danych osobowych w serwisie hostingowym strony internetowej,
g) zbieranie danych za pośrednictwem plików cookies,
h) prowadzenie działań marketingowych – przetwarzanie wyłącznie w zakresie udzielonej zgody,
i) przechowywanie danych osobowych przez Administratora,
j) wydruk i skanowanie materiałów zawierających przetwarzane dane osobowe,
k) odpowiadanie na otrzymane za pośrednictwem strony www oraz komunikatorów wiadomości,
l) komunikacja za pośrednictwem kont w portalach społecznościowych oraz konta w portalu www.youtube.pl,
m) przetwarzanie danych w zakresie wizerunku poprzez publikowanie na kontach portali społecznościowych -przetwarzanie wyłącznie w zakresie udzielonej zgody.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 2. niniejszego Regulaminu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

6.1. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jakich podanie jest dobrowolne, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6.2. W celu zrealizowania swoich praw dot. przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem na dane podane w punkcie 1. i określić oczekiwane działania.

 

PRAWO SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych w tym RODO.

 

PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE I PROFILOWANIE

8.1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony www i ankiety mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także mogą być profilowane w celach związanych z obsługą Klubu oraz w celach marketingowych. Profilowanie ma na celu dopasowanie prezentowanych treści i oferty do preferencji danej osoby.

8.2. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec stosowania profilowania do jego osoby.

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne w celu skorzystania z usług Klubu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Administrator oświadcza, że chroni dane osobowe na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO. Administrator nadto oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności może ulec zmianie, jeśli pojawi się potrzeba dostosowania jej do nowych regulacji prawnych, nowych lub ulepszonych rozwiązań technicznych lub zidentyfikowania przez Administratora kwestii wymagającej uregulowania lub opisania w celu zapewnienia pełnych informacji dot. zakresu przetwarzania danych osobowych. Informacje o zmianach przekazywane będą za pośrednictwem strony www oraz poprzez informację wywieszoną w Klubie.

 

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług może składać w formie elektronicznej na adres badaxe@badaxe.pl lub pisemnej w Klubie oraz na adres korespondencyjny.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, c) przedmiot reklamacji, d) okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez BAD AXE nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana osobie składającej reklamację na wskazany przez nią adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, w przypadku braku podania adresu e-mail.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej BAD AXE wraz z oznaczeniem daty początku obowiązywania.
 2. BAD AXE z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie BAD AXE, rozszerzenie usług świadczonych przez BAD AXE oraz brak dalszej możliwości świadczenia usług przez BAD AXE na obecnych warunkach.
 3. Rezerwacje i zakupy biletów złożone przez osoby korzystające przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin, rozstrzyga pracownik Klubu, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny.
 5. Strony poddają wszelkie spory wynikające ze stosowanego Regulaminu pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BAD AXE, co nie uchybia prawom Konsumenta do wytoczenia powództwa zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Data publikacji regulaminu: 17 lipca 2024 r.