REGULAMIN BAD AXE

REGULAMIN BAD AXE

REGULAMIN BAD AXE Wszystkie osoby korzystające z usług BAD AXE zobowiązane są zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Nabycie biletu uprawniającego do korzystania z usług BAD AXE jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego treści.

I. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z USŁUG BAD AXE.

 1. Warunkami niezbędnymi do korzystania z usług BAD AXE jest łącznie: Posiadanie ważnego biletu wstępu: cennik z biletami oraz ich rodzajem, znajduje się na terenie BAD AXE oraz na stronie internetowe www.madaxe.pl. Odbycie instruktażu dotyczącego zasad bezpiecznego korzystania z obiektu – przeprowadzonego przez pracowników BAD AXE.
 2. Każda osoba uprawniona i korzystająca z usług BAD AXE, robi to na własną odpowiedzialność.
 3. Z usług BAD AXE mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie klubu tylko pod opieką osób dorosłych. Pracownicy BAD AXE mają prawo zażądania od każdej osoby przystępującej do korzystania z usług BAD AXE ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek tej osoby.
 4. Na terenie BAD AXE obowiązuje zakaz palenia, spożywania wysokoprocentowych napojów alkoholowych i środków odurzających.
 5. Do korzystania z obiektu nie mogą przystąpić osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających i innych substancji mających wpływ na świadomość i stan umysłu.
 6. BAD AXE ze względów bezpieczeństwa może odmówić lub przesunąć godzinę rozpoczęcia wizyty osobom, które nie spełniają warunków zawartych w punkcie 1-5 korzystania z usług BAD AXE. W takim przypadku nie powstają po stronie BAD AXE żadne konsekwencje prawne, w szczególności osoby takie nie mają prawa do zwrotu opłaty za wstęp (w przypadku opłacenia przed) lub mają obowiązek opłacenia wstępu tytułem utraconych korzyści przez BAD AXE.

II. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG BAD AXE.

 1. Osoba korzystająca z usług BAD AXE jest obowiązana ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez pracownika klubu. Po komendzie „STOP” wydanej przez pracownika BAD AXE lub inną osobę, korzystający powinien natychmiast przerwać rzucanie.
 2. Sprzęt do rzucania wydaje pracownik BAD AXE. Osoby korzystające ze sprzętu zobowiązane są do zapoznania z zasadami bezpieczeństwa związanymi z wydanym Sprzętem oraz do oddania sprzętu po zakończeniu korzystania z usług, w stanie nie gorszym niż podczas jego wydawania.
 3. O wszelkich zaobserwowanych wadach lub usterkach sprzętu osoba korzystająca powinna powiadomić pracownika BAD AXE. W przypadku awarii sprzętu niezawinionej przez osobę korzystającą, zostaje on niezwłocznie wymieniony na inny, pozbawiony wad. Osoba korzystająca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe z jej umyślnej winy.
 4. Osoba korzystająca ze sprzętu do rzucania może nim rzucać wyłącznie w kierunku tarczy, w wyznaczonym do tego celu miejscu. Do rzucania należy używać umiarkowanej siły. Rzucając do tarczy można korzystać wyłącznie ze sprzętu do rzucania przekazanego przez pracowników BAD AXE.
 5. Osoba wykonująca rzut powinna stać w bezpiecznej odległości od tarczy, tj. jedna noga powinna znajdować się za czerwoną linią, a druga, za linią wyznaczoną przez drewnianą płytę na podłodze. Wejście za linię wyznaczoną przez drewnianą płytę na podłodze, możliwe jest dopiero w momencie, gdy siekiera zatrzyma się w miejscu.
 6. W przypadku gdy sprzęty przekazane do rzucania przez BAD AXE nie są używane, muszą być odłożone na wyznaczone do tego miejsce.
 7. Zabrania się: a) wchodzenia na wyznaczone do rzucania miejsce, gdzie w danej chwili znajdują się inni rzucający; b) rzucania siekierą, jeżeli w wyznaczonym do tego miejscu znajdują się inni rzucający lub osoby postronne; c) rzucać i mierzyć w innym niż wyznaczonym do tego kierunku, a w szczególności do innych osób znajdujących się w lokalu BAD AXE.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BAD AXE ZA POWSTAŁE SZKODY.

 1. Osoba korzystająca z usług BAD AXE oświadcza, że jest świadoma ryzyka jakie wiąże się z czynnością polegającą na rzucaniu siekierami do celu, bierze udział w tej czynności na własną odpowiedzialność, a w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku BAD AXE nie ponosi odpowiedzialności
 2. W przypadku doznania przez osobę korzystającą jakiegokolwiek uszkodzenia ciała, zobowiązana ona jest do niezwłocznego zgłoszenia tej okoliczności pracownikowi BAD AXE.
 3. BAD AXE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobie korzystającej za działania lub zaniechania innych korzystających.
 4. BAD AXE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe u osób przebywających w lokalu, chyba, że zostały one wyrządzone przez pracownika BAD AXE umyślnie.

IV. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG BAD AXE.

 1. Korzystanie z obiektu BAD AXE jest odpłatne, według obowiązującego cennika określonego przez BAD AXE Ceny mogą się różnić w zależności od sposobu korzystania z obiektu.
 2. Osoba korzystająca nabywa w siedzibie BAD AXE bilet na określony okres czasu, w czasie trwania którego może korzystać z usług BAD AXE.
 3. Czas wizyty może zostać skrócony o maksymalnie 10 minut jeżeli będą tego wymagać prace porządkowe w celu przygotowania lokalu na przyjęcie kolejnych osób korzystających.
 4. Po przekroczeniu okresu czasu, na jaki osoba korzystająca nabyła bilet, zobowiązana jest do opuszczenia miejsca, w którym świadczone są usługi.

V. REZERWACJE.

 1. Rezerwacji dokonać można drogą elektroniczną pod adresem: badaxe@badaxe.pl, za pośrednictwem platformy Facebook, telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 422 05 77 lub osobiście w siedzibie BAD AXE Kraków, ul. Basztowa 10.
 2. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje: a) liczba osób korzystających c) data i godzina rezerwacji d) numer telefonu kontaktowego e) adres email
 3. Rezerwujący po złożeniu rezerwacji otrzyma drogą mailową – na adres podany podczas rezerwacji – wiadomość ze szczegółami rezerwacji.
 4. Rezerwację można odwołać mailowo, telefonicznie bądź osobiście. Rezerwującym przysługuje zwrot opłat za niewykorzystaną usługę wyłącznie wtedy jeśli rezerwacja zostanie odwołana najpóźniej 48 h przed rozpoczęciem jej świadczenia przez BAD AXE. W innym przypadku Rezerwujący utraci zadatek w wysokości 20% kwoty rezerwacji.
 5. Opłatę za usługę wnosi się z góry. Opłaty można dokonać gotówką lub kartą w Lokalu lub poprzez przelew bankowy.
 6. Rezerwację może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

VI. DANE OSOBOWE.

 1. Podane przez osobę rezerwującą dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez BAD AXE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Osoba rezerwująca usługę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane wpisywane są podczas procesu rezerwacji. Wyrażenie wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji usługi oraz kontaktu osoby dokonującej rezerwacji z obsługą.
 3. Oświadczenia dotyczące danych osobowych, mogą zostać przez osobę rezerwującą w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez wysłanie informacji na adres email lub pisemnie na adres siedziby BAD AXE.
 4. Administratorem danych jest: BAD AXE Spółka Cywilna D.Biela P.Grzesiak A.Zarzycki NIP: 6762558784 REGON: 381852179, adres: ul. Basztowa 10/ 31-143 Kraków.
 5. Dane osobowe podane przy rezerwacji oraz płatności będą wykorzystywane dla celów związanych z rezerwacją i prawidłowym wykonaniem usługi. Osoba rezerwująca wyraża zgodę do przetwarzania i wykorzystywania jej danych osobowych w powyższym zakresie. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim.
 6. Osoba rezerwująca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przez BAD AXE poprzez skierowanie osobiście takiego żądania lub jego wysłanie na adres e-mail: badaxe@badaxe.pl

VII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług, osoba korzystająca może składać w formie elektronicznej na adres badaxe@badaxe.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres poczty elektronicznej, c) przedmiot reklamacji, d) okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez BAD AXE nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana osobie składającej reklamację na wskazany przez nią adres poczty elektronicznej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej BAD AXE.
 2. BAD AXE z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie BAD AXE, rozszerzenie usług świadczonych przez BAD AXE oraz brak dalszej możliwości świadczenia usług przez BAD AXE na obecnych warunkach.
 3. Rezerwacje i zakupy biletów złożone przez osoby korzystające przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin, rozstrzyga pracownik klubu, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny.

Strony poddają wszelkie spory wynikające ze stosowanego Regulaminu pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BAD AXE, co nie uchybia prawom Konsumenta do wytoczenia powództwa zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.