BAD AXE REGULATIONS

BAD AXE REGULATIONS

Všechny osoby využívající služeb BAD AX jsou povinny se seznámit s obsahem těchto Pravidel. Nákup vstupenky opravňující k využívání služeb BAD AX se rovná přijetí jejího obsahu.

I. OBECNÁ PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ ŠPATNÝCH SLUŽEB SEKY.

 1. Nezbytné podmínky pro využívání služeb BAD AX jsou: Mít platnou vstupenku: ceník vstupenek a jejich druhy naleznete na BAD AX a na webových stránkách www.madaxe.pl. Dokončení poučení o bezpečném používání objektu – provádí zaměstnanci BAD AX.
 2. Každá oprávněná osoba využívající služby BAD AX tak činí na vlastní nebezpečí.
 3. Služby BAD AX mohou využívat pouze dospělí. Nezletilí mohou být v prostorách klubu pouze pod dohledem dospělých. Zaměstnanci BAD AX mají právo vyžadovat od každé osoby využívající služeb BAD AX platný identifikační doklad potvrzující totožnost a věk takové osoby.
 4. V areálu BAD AX je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
 5. Osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných látek ovlivňujících vědomí a duševní stav nemohou zařízení používat.
 6. BAD AXE může z bezpečnostních důvodů odmítnout nebo může pozdržet čas zahájení návštěvy osobám, které nesplňují podmínky uvedené v bodech 1-5 k využívání služeb BAD AX. V takovém případě nevznikají pro BAD AXE žádné právní následky, zejména takové osoby nemají právo na vrácení vstupného (v případě platby předem) nebo jsou povinny uhradit vstupné za ztracené výhody pro BAD AXE. .

II. PRAVIDLA CHOVÁNÍ V KLUBU PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB ŠPATNÝCH AXE.

 1. Osoba využívající služeb BAD AX je povinna důsledně dodržovat pokyny zaměstnance klubu. Na povel „STOP“ vydaný zaměstnancem BAD AX nebo jinou osobou by měl uživatel okamžitě přestat házet.
 2. Zaměstnanci BAD AX vydávají vrhací zařízení. Osoby používající zařízení jsou povinny seznámit se s bezpečnostními pravidly souvisejícími s vydaným zařízením a po použití služeb vrátit zařízení ve stavu ne horším, než v jakém bylo vydáno.
 3. Jakékoli závady nebo závady na zařízení, které zaznamenala osoba používající zařízení, by měly být hlášeny zaměstnanci BAD AX. V případě poruchy zařízení nezaviněné uživatelem je toto neprodleně vyměněno za jiné bez závad. Uživatel je odpovědný za jakékoli poškození zařízení způsobené úmyslným jednáním.
 4. Osoba používající vrhací zařízení smí házet pouze ve směru na cíl, v prostoru k tomu určeném. Při házení by měla být použita mírná síla. K hodu na cíl lze použít pouze vrhací zařízení poskytnuté zaměstnanci BAD AX.
 5. Osoba provádějící hod by měla stát v bezpečné vzdálenosti od cíle, tj. jedna noha by měla být za červenou čárou a druhá za čárou vyznačenou dřevěnou deskou na podlaze. Vstup do prostoru označeného dřevěnou deskou na podlaze je možný pouze při zastavení sekery.
 6. Pokud se nepoužívá vybavení poskytnuté BAD AX pro házení, musí být umístěno na vyhrazeném místě.
 7. Je zakázáno: a) vstup do určeného vrhacího prostoru, kde jsou přítomni další házeči; b) vrhání sekery, pokud jsou v určeném vrhacím prostoru přítomni další vrhači nebo třetí osoby; c) házení a míření jiným než k tomu určeným směrem, a to zejména na jiné osoby přítomné v areálu BAD AX.

III. ODPOVĚDNOST ŠPATNÉ SEKYRY ZA VZNIKLÉ ŠKODY.

 1. Osoba využívající služeb BAD AX prohlašuje, že si je vědoma rizik spojených s činností vrhání seker na cíl, účastní se této činnosti na vlastní nebezpečí a v případě jakékoliv nešťastné události nebo nehody se BAD AX nebude konat. odpovědný.
 2. V případě jakéhokoli zranění osoby využívající službu je tato osoba povinna toto neprodleně nahlásit pracovníkovi BAD AX.
 3. BAD AX neodpovídá za žádné škody způsobené osobě využívající službu v důsledku jednání nebo opomenutí jiných uživatelů.
 4. BAD AX neodpovídá za žádné škody vzniklé osobám přítomným v areálu, pokud nebyly úmyslně způsobeny zaměstnancem BAD AX.

IV. POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ ŠPATNÝCH SLUŽEB SEKY.

 1. Použití zařízení BAD AXE je zpoplatněno podle aktuálního ceníku stanoveného BAD AXE. Ceny se mohou lišit v závislosti na způsobu využití zařízení.
 2. Osoba využívající službu si v centrále BAD AX zakoupí vstupenku na stanovenou dobu, po kterou může využívat služby BAD AX.
 3. Délku návštěvy lze zkrátit maximálně o 10 minut, pokud jsou nutné úklidové práce pro přípravu objektu pro další uživatele.
 4. Po uplynutí doby, na kterou si osoba využívající službu zakoupila vstupenku, je povinna opustit prostor, kde jsou služby poskytovány.

V. RESERVATIONS.

 1. Rezervace lze provést elektronicky na adrese: badaxe@badaxe.pl, prostřednictvím platformy Facebook, telefonicky na čísle +48 12 422 05 77 nebo osobně v sídle BAD AX Krakow, Basztowa 10.
 2. Při rezervaci je třeba uvést tyto údaje: a) počet uživatelů c) datum a čas rezervace d) kontaktní telefonní číslo e) email address
 3. Po provedení rezervace obdrží držitel rezervace e-mailem zprávu s podrobnostmi rezervace.
 4. Rezervaci lze zrušit emailem, telefonicky nebo osobně. Držitel rezervace má nárok na vrácení poplatku za nevyužitou službu pouze v případě zrušení rezervace nejpozději 48 hodin před zahájením poskytování služby BAD AX. V opačném případě držitel rezervace přijde o zálohu ve výši 20 % z rezervačního poplatku.
 5. Poplatek za službu se platí předem. Platby lze provádět v hotovosti nebo kartou na provozovně nebo bankovním převodem.
 6. Rezervaci může provádět pouze osoba, která je zletilá a má plnou způsobilost k právním úkonům.

VI. OSOBNÍ DATA.

 1. Osobní údaje poskytnuté osobou provádějící rezervaci shromažďuje a zpracovává BAD AX v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Osoba provádějící rezervaci dává souhlas se zpracováním osobních údajů. Údaje se zadávají během procesu rezervace. Udělení souhlasu je základem pro zpracování osobních údajů v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje jsou zpracovávány v procesu poskytování služby a pro kontakt s osobou provádějící rezervaci.
 3. Prohlášení týkající se osobních údajů může osoba provádějící rezervaci kdykoli odvolat s budoucí účinností zasláním informace na e-mailovou adresu nebo písemně na adresu sídla BAD AX.
 4. Správcem údajů je: BAD AX Spółka Cywilna D.Biela P.Grzesiak A.Zarzycki NIP: 6762558784 REGON: 381852179, adresa: ul. Basztowa 10/ 31-143 Kraków.
 5. Osobní údaje poskytnuté při rezervaci a platbě budou použity pro účely související s rezervací a řádným poskytnutím služby. Osoba provádějící rezervaci souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu. Osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami.
 6. Osoba provádějící rezervaci má právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu, opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, ze strany BAD AX zasláním takové žádosti osobně nebo zasláním na e-mailovou adresu: badaxe@badaxe.pl

VII. REKLAMACE

 1. Stížnosti na poskytované služby může osoba, která je využívá, podat elektronicky na adresu badaxe@badaxe.pl.
 2. Řádně podaná stížnost by měla obsahovat alespoň tyto informace: a) jméno a příjmení, b) email address, c) předmět stížnosti, d) okolnosti odůvodňující stížnost.
 3. BAD AX odpoví na reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.
 4. Rozhodnutí o stížnosti bude zasláno osobě podávající stížnost na jím uvedenou e-mailovou adresu.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Předpisy nabývají platnosti dnem zveřejnění na webu BAD AX.
 2. BAD AX si vyhrazuje právo na změnu pravidel ze závažných důvodů. Mezi důležité důvody odůvodňující změnu předpisů patří zejména změny obecně platného práva, organizační změny na straně BAD AXE, rozšíření služeb poskytovaných BAD AXE a chybějící další možnost poskytování služeb BAD AXE dne aktuální podmínky.
 3. Rezervace a nákupy vstupenek provedené uživateli před účinností změn předpisů se provádějí podle předchozích ustanovení předpisů.
 4. Záležitosti neupravené tímto Řádem řeší zaměstnanec klubu na základě platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

Strany předkládají veškeré spory vyplývající z aplikace Nařízení příslušnému soudu z důvodu sídla BAD AXE, aniž by tím bylo dotčeno právo Spotřebitele podat žalobu v souladu s ustanoveními obecně platného práva.